Team and Office

(Left to Right):  Venkatesh, Santosh, Ranga, Suresh, Arun, SriPrasanna, Vishal, Sandeep, Satish Balaram
(Left to Right): Venkatesh, Santosh, Ranga, Suresh, Arun, SriPrasanna, Vishal, Sandeep, Satish Balaram

(Left to Right):  Ranga, Venkatesh, Satish Bhat, Kannan, Jon
(Left to Right): Ranga, Venkatesh, Satish Bhat, Kannan, Jon